Return to Kontakt

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru závada (vada), je kupujúci oprávnený túto závadu v záručnej dobe reklamovať.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu v predajni, kde tovar zakúpil, osobne u obchodníka, ktorý tovar predal, alebo zaslaním na adresu firmy (zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté). Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe, ktorý v kópii priloží k reklamovanému tovaru aj s popisom dôvodu reklamácie.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník a je povinný zabaliť tovar tak, aby nedošlo pri preprave k jeho ďalšiemu poškodeniu.V prípade neoprávnenej reklamácie dodávateľ zašle tovar späť na náklady zákazníka.

Predávajúci vystaví reklamačný protokol kupujúcemu o prevzatí reklamácie a zodpovedá za závady (vady), ktoré má predaný tovar pri prevzatí, i za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote.

Na tovar poskytuje predávajúci záručnú dobu 24 mesiacov od zakúpenia. U tovaru nevyrobeného u predávajúceho sa záručná doba a princípy záruky riadia podmienkami jednotlivých výrobcov. Pokiaľ nie je stanovené inak, záručná lehota je určená podľa Obchodného zákonníka.

Za vady sa nepovažuje opotrebenie vzniknuté bežným užívaním vecí.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neprimeraným zaobchádzaním, nevhodným použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie a nesprávnou prevádzkou.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je možné previesť na tretiu osobu.

Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky kupujúcim alebo inou osobou (rozoberanie).

Ak sa vyskytne porucha na tlačiarni, kde je používaná kazeta (náplň) od predávajúceho, je kupujúci povinný o tejto situácii najskôr upovedomiť predávajúceho, ktorý prevedie spolu s príslušnou servisnou firmou posúdenie vzniknutého stavu a návrh riešenia. V prípade, že porucha tlačiarne bola spôsobená preukázateľne kazetou od predávajúceho, je predávajúci povinný zabezpečiť opravu tlačiarne v rozsahu spôsobenou chybnou kazetou.

Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu zariadenia, keď závadu na tlačiarni nenahlási v prvom rade predávajúcemu a prevedie opravu sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví tlačiareň bez vedomia predávajúceho, pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady na túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie od predávajúceho.

Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej spravidla do 3, najneskôr však do 30 dní od prevzatia reklamácie.

Permanent link to this article: https://www.printoner.sk/kontakt/reklamacny-poriadok/